นางสาวสุปราณี  มูลตรีภักดี   อายุ  17  ปี

เกิดวันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ.2536

บ้านเลขที่ 113   หมู่ที่  12  บ้านฝาง

ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนฝางวิทยายน

Advertisements