ชื่อโครงงาน:การปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ผู้จัดทำ:นางสาวสุปราณี มูลตรีภักดี ม.5/1 เลขที่ 31
ครูผู้สอน:นายคเชนทร์ กองพิลา
คำถาม:1.ป่าชายเลนช่วยฟื้นฟูธรรมชาติได้อย่างไร
2.ทำไมเราจึงต้องรักษาระบบนิเวศของสัตว์น้ำไว้
3.ต้นไม้ที่นิยมไปปลูกในป่าชายเลนต้องมีลักษณะพิเศษอย่างไร
ที่มาของโครงงาน:เลือกโครงงานเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลน เพราะจะได้เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศของสัตว์น้ำ
วัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกในป่าชายเลนและวิธีอนุรักษ์ป่าชายเลน

Advertisements