การถ่ายทำภาพยนตร์ (Production)

เป็นขั้นตอนที่สองภายหลังที่ได้จัดเตรียมงานและวางแผนก่อนการลงมือการถ่ายทำ การถ่ายภาพยนตร์จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมงานว่าพร้อมเพียงใด และทีมงานมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่ เพราะการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นงานหนักจะต้องมีการใช้แรงกายและสมองในการสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆ ลงบนแผ่นฟิล์ม

บุคลากรการถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบด้วย

1 ผู้กำกับการแสดง มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ เป็นผู้ควบคุมการทำงานตลอดจนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่กับภาพยนตร์นั้นๆ

2. ผู้กำกับภาพ หมายถึง ตากล้อง ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายบันทึกภาพและผู้กำกับภาพในเวลาเดียวกัน

3. ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ คือผู้ทำหน้าที่ด้านการติดต่อและประสานงานกองถ่าย รวมทั้งนัดหมายนักแสดง ทีมงาน ตามปกติจะมีผู้ร่วมงานด้วยหลายคน

4. ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งฉากให้เหมาะสมกับเรื่องราวในภาพยนตร์

อ้างอิง:http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/6/movie/w2.html

Advertisements